எவருமே அனுமன் போல் ஒரு வரத்தைக் கேட்டதே இல்லையே…?

215

அனுமன் எத்தனை பெரியவன்?
எவ்வளவு கருணை மிக்கவன்?

நம் அறிவால் ஓரளவுக்குத்தான் அனுமன் குணத்தை வியக்க இயலும். அவன் அளவுகள் கடந்தவன். அப்படிப் பெற்ற வரம் காரணமாக, இன்றும் அவன் தன்னை வேண்டுவோர்க்கு வழிகாட்டி பெரும் துணையாகவும் இருக்கிறான்.

உனக்கு என்ன வேண்டும்?’ என்று ராமன் கேட்ட போது இறவா வரத்தையோ- இல்லை பிறவா வரத்தையோ- அதுவுமில்லை மோட்ச கதியையோ அனுமன் கேட்கவில்லை.

“ப்ரபோ! உமது பக்தனாக உமது நாமத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு யுகம் கடந்தும் நான் சஞ்சரிக்கும் வல்லமை ஒன்றே போதும்’ என்று கேட்டான்.

அதாவது “ராமராம‘ என்று நாமம் சொல்லிக் கொண்டு பெரும் பக்தனாக எந்த நாளும் திகழும் ஒரு வரத்தைக் கேட்டவன் அனுமன்.

ஸ்ரீ ராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா !