இன்று, மார்கழித் திங்கள் மூன்றாம் நாள். பெரியவா திருப்பாவை தொடர்கிறது.

52

ஓங்கி உலகளந்து காத்தருளும் மாதவனும்
பாங்காய் மாதவளைத் தன்னுடலில் கொண்டவனும்
ஏங்கி அழுத நல்லடியவர்க்காய் விண்ணுலகை
நீங்கி மிகப்பரிந்து ஓருருவில் வந்தனரே
ஆங்கோர் காஞ்சி அருள்நிறைசீர்ப் பதிதன்னில்
நாங்களும் வந்தவன் பதமலர்கள் தாம்பற்றித்
தாங்கரும் துயரப் பிறவிப் பிணிக் கொடுமை
தீங்கெலாம் தீர, அவன்பதமே சரண்புகுந்தோம் (3)