கணாஷ்டகம்

95

ஏக தந்தம் மஹா காயம் தப்த காஞ்சன சந்நிபம்
லம்போதரம் வசாலாஷ்டம் வந்தேகம் கணநாயகம்.
மௌஞ்சி கிருஷ்ணாஜினதரம் நாக யக்நோப்வீதினம்
பாலேந்து விலசம் மௌலிம் வந்தேகம் கணநாயகம்
சித்ர ரத்ன விசித்ராங்கம் சித்ர மாலா விபூஷிதம்
சித்ர ரூப ஹரம் தேவம் வந்தேகம் கணநாயகம்
கஜ வக்த்ரம் சுரஸ்ரேஷ்டம் கர்ண சாமர பூஷிதம்
பாசாங்குச தரம் தேவம் வதேகம் கணநாயகம்
மூஷிகோத்தம மாரூஹ்யா தேவாசுர மகாஹவே
யோது காமம் குஜத்வண்யம் வந்தேகம் கணநாயகம்
யக்ஷ கின்னர கந்தர்வா சித்தி வித்யாதரோ ரஹை
சமச்தூய மானம் வரதம் வந்தேகம் கணநாயகம்
அம்பிகா ஹ்ருதயாநந்தம் மாத்ருபீ பரிபாலிதம்
பக்த ப்ரியம் மஹோன்மத்தம் வந்தேகம் கணநாயகம்
சர்வ விக்ன ஹரம் தேவம் சர்வ விக்ன விவர்ஜிதம்
சர்வ சித்தி பிரசாதாரம் வந்தேகம் கணநாயகம்
கணாஷ்டகம் இதம் புண்யம் ப்ராதருத்யாத்யெஹ் படே
கோடி ஜென்ம கருத்தும் பாபம் ஸ்மரணேன வினசயதி