இன்று மார்கழித் திங்கள் இரண்டாம் நாள். பெரியவா திருப்பாவை தொடர்கிறது.

58

வையத்து வாழ்வீர்காள், வாரீரோ காஞ்சிக்கு
ஐயன் அடிமலரை அனுதினமும் அர்ச்சிப்போம்
நெய்யாலும் பாலாலும் அபிஷேகம் செய்திடுவோம்
மையலே நீக்கிடும் அம்மன்னவனைப் பணிந்திடுவோம்
பொய்யுடல் அழிந்திங்கு உயிர் மெய்யை விட்டிடுமுன்
மெய்யுருக மனமுருக அவன் புகழே பாடிடுவோம்
செய்திடும் பணியெல்லாம் அவன் பணியாயாகிடவே
உய்யுமாறெண்ணி அவன்பதமே சரண்புகுவோம் (2)