தோஷம் நீங்க ஏற்ற வேண்டிய தீபங்கள்

111

ஜாதகத்தில் நமக்கு ஏற்படும் அனைத்து விதமான தோஷங்களுக்கும் பரிகாரம் உள்ளது. அந்த வகையில் எந்த தோஷம் நீங்க எத்தனை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

ராகு தோஷம் – 21 தீபங்கள்

சனி தோஷம் – 9 தீபங்கள்

குரு தோஷம் – 33 தீபங்கள்

துர்க்கைக்கு – 9 தீபங்கள்

ஈஸ்வரனுக்கு – 11 தீபங்கள்

திருமண தோஷம் – 21 தீபங்கள்

புத்திர தோஷம் – 51 தீபங்கள்

சர்ப்ப தோஷம் – 48 தீபங்கள்

காலசர்ப்ப தோஷம் – 21 தீபங்கள்

களத்திர தோஷம் – 108 தீபங்கள்