ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதீஷ்வர ஜகத்குரு அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

42

ஓம் ஸ்ரீ சந்த்ரஸேகரேந்த்ர-அஸ்மதாசார்யாய நமோ நம:

ஸ்ரீ சந்த்ரமௌளி-பாதாப்ஜ-மதுபாய நமோ நம:

ஸ்ரீ ஆசார்யபாததிஷ்டானாபிஷிக்தாய நமோ நம:

ஸர்வக்ஞாசார்ய-பகவத்ஸ்வரூபாய நமோ நம:

அஷ்டாங்கயோகனிஷ்டா-கரிஷ்டாய நமோ நம:

ஸனகாதி-மஹாயோகி-ஸத்ருசாய நமோ நம:

மஹாதேவேந்த்ர-ஹஸ்தாப்ஜ-ஸஞ்ஜாதாய நமோ நம:

மஹாயோகி-விநிர்பேத்ய-மஹத்த்வாய நமோ நம:

காமகோடி மஹாபீடாதீஸ்வராய நமோ நம:

கலிதோஷ-நிவ்ருத்த்யேக-காரணாய நமோ நம:

ஸ்ரீ சங்கரபதாம்போஜ-சிந்தனாய நமோ நம:

பாரதீக்ருத ஜிஹ்வாக்ர-நர்தனாய நமோ நம:

கருணாரஸகல்லோல-கடாக்ஷாய நமோ நம:

காந்தி நிர்ஜித-ஸூர்யேந்து-கம்ராபாய நமோ நம:

அமந்தா நந்தக்ருன்-மந்தகமனாய நமோ நம:

அத்வைதானந்தபரித-சித்ரூபாய நமோ நம:

கடீதட-லஸச்சாரு-காஷாயாய நமோ நம:

கடாக்ஷமாத்ர-மோக்ஷேச்சா-ஜனகாய நமோ நம:

பாஹு-தண்ட-லஸத்வேணு-தண்டகாயநமோ நம:

பாலபாக-லஸத்பூதி-புண்ட்ரகாய நமோ நம:

தரஹாஸ-ஸ்புரத்திவ்ய-முகாப்ஜாய நமோ நம:

ஸூதாமதுரிமா-மஞ்ஜு-பாஷணாய நமோ நம:

தபனீய-திரஸ்காரி-ஸரீராய நமோ நம:

தப: ப்ரபா-ஸதாராஜத்-ஸுநேத்ராய நமோ நம:

ஸங்கீதானந்த-ஸந்தோஹ-ஸர்வஸ்வாய நமோ நம:

ஸம்ஸாராம்புதி-நிர்மக்ன-தாரகாய நமோ நம:

மஸ்தகோல்லாஸி-ருத்ராக்ஷ-மகுடாய நமோ நம:

ஸாக்ஷாத்-பரஸிவாமோக-தர்ஸனாயநமோ நம:

சக்ஷுர்கத-மஹாதேஜோ-அத்யுஜ்ஜ்வலாய நமோ நம:

ஸாக்ஷாத்க்ருத-ஜகன்மாத்ரு-ஸ்வரூபாய நமோ நம:

க்வசித்-பாலஜனாத்யந்த-ஸுலபாய நமோ நம:

க்வசின்-மஹாஜனாதீவ-துஷ்ப்ராபாய நமோ நம:

கோப்ராஹ்மண-ஹிதாஸக்த-மானஸாயநமோ நம:

குருமண்டல-ஸம்பாவ்ய-விதேஹாயநமோ நம:

பாவனாமாத்ர-ஸந்துஷ்ட-ஹ்ருதயாய நமோ நம:

பாவ்யாத்யபாவ்ய-திவ்யஸ்ரீ-பதாப்ஜாய நமோ நம:

வ்யக்தாவ்யக்ததராநேக-சித்கலாய நமோ நம:

ரக்தஸுக்ல-ப்ரபாமிஸ்ர-பாதுகாய நமோ நம:

பக்தமானஸ-ராஜீவ-பவனாய நமோ நம:

பக்தலோசன-ராஜீவ-பாஸ்கராய நமோ நம:

பக்த-காமலதா-கல்ப-பாதபாய நமோ நம:

புக்திமுக்தி ப்ரதாநேக-சக்திதாய நமோ நம:

சரணாகத-தீனார்த்த-ரக்ஷகாய நமோ நம:

ஸமாதி-ஷட்க-சம்பத்-ப்ரதாயகாய நமோ நம:

ஸர்வதா ஸர்வதா லோக-சௌக்யதாய நமோ நம:

ஸதா நவநவாகங்க்ஷய-தர்ஸனாய நமோ நம:

ஸர்வ-ஹ்ருத்பத்ம-ஸஞ்சார-நிபுணாய நமோ நம:

ஸர்வேங்கித-பர்ஜ்ஞான-ஸமர்த்தாய நமோ நம:

ஸ்வப்னதர்ஸனபக்தேஷ்ட-ஸித்திதாய நமோ நம:

ஸர்வவஸ்து-விபாவ்யாத்ம-ஸத்ரூபாய நமோ நம:

தீன-பக்தாவனைகாந்த-தீக்ஷிதாய நமோ நம:

ஜ்ஞானயோக-பலைஸ்வர்ய-மானிதாயநமோ நம:

பாவ-மாதுர்ய-கலிதாபயதாய நமோ நம:

ஸர்வபூதகணாமேய-ஸௌஹார்தாய நமோ நம:

மூகீபூதாநேகலோக-வாக்ப்ரதாய நமோ நம:

ஸீதளீக்ருத-ஹ்ருத்தாப-ஸேவகாய நமோ நம:

போகமோக்ஷ-ப்ரதாநேக-யோகஜ்ஞாயநமோ நம:

ஸீக்ரஸித்திகராநேக-ஸிக்ஷணாய நமோ நம:

அமானித்வாதி-முக்யார்த்த-ஸித்திதாய நமோ நம:

அகண்டைக-ரஸானந்த-ப்ரபோதாய நமோ நம:

நித்யாநித்ய-விவேக-ப்ரதாயகாய நமோ நம:

ப்ரத்யகேகரஸாகண்ட-சித்ஸுகாய நமோ நம:

இஹாமுத்ரார்த்த-வைராக்ய-ஸித்திதாய நமோ நம:

மஹாமோஹ-நிவ்ருத்த்யர்த்த-மந்த்ரதாய நமோ நம:

க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ் ஞ-ப்ரத்யேக-த்ருஷ்டிதாய நமோ நம:

க்ஷயவ்ருத்தி-விஹீனாத்மஸௌக்யதாய நமோ நம:

தூலாஜ்ஞான-விஹீனாத்மத்ருப்திதாய நமோ நம:

மூலாஜ்ஞான-பாதிதாத்மமுக்திதாய நமோ நம:

ப்ராந்திமேகோச்சாடன-ப்ரபஞ்ஜனாய நமோ நம:

ஸாந்தி-வ்ருஷ்டிப்ரதாமோக-ஜலதாய நமோ நம:

ஏககால-க்ருதாநேக-தர்ஸனாய நமோ நம:

ஏகாந்தபக்தஸம்வேத்ய-ஸ்வகதாய நமோ நம:

ஸ்ரீ சக்ரரத-நிர்மாண-ஸுப்ரதாய நமோ நம:

ஸ்ரீ கல்யாணதராமேய-ஸுஸ்லோகாய நமோ நம:

ஆஸ்ரிதாஸ்ரயணீயத்வ-ப்ராபகாய நமோ நம:

அகிலாண்டேஸ்வரீ-கர்ண-பூஷகாய நமோ நம:

ஸசிஷ்யகண-யாத்ரா-விதாயகாய நமோ நம:

ஸாதுஸங்கநுதாமேய-சரணாய நமோ நம:

அபின்னாத்மைக்யவிஜ்ஞான-ப்ரபோதாய நமோ நம:

பின்ன-பின்ன-மதைஸ்சாபிபூஜிதாய நமோ நம:

தத்தத்விபாக-ஸத்போத-தாயகாய நமோ நம:

தத்தத்பாஷா-ப்ரகடித-ஸ்வகீதாய நமோ நம:

தத்ர தத்ர க்ருதாநேக-ஸத்கார்யாய நமோ நம:

சித்ரசித்ர-ப்ரபாவ-ப்ரஸித்திகாய நமோ நம:

லோகானுக்ரஹக்ருத்கர்ம-நிஷ்டிதாய நமோ நம:

லோகோத்த்ருதி-மஹத்பூரி-நியமாய நமோ நம:

ஸர்வவேதாந்த-ஸித்தாந்த-ஸம்மதாய நமோ நம:

கர்மப்ரஹ்மாத்மகரண-மர்மஜ்ஞாய நமோ நம:

வர்ணாஸ்ரம-ஸதாசார-ரக்ஷகாய நமோ நம:

தர்மார்த்தகாமமோக்ஷ-ப்ரதாயகாய நமோ நம:

பத-வாக்ய-ப்ரமாணாதி-பாரீணாய நமோ நம:

பாதமூல-நதாநேகபண்டிதாய நமோ நம:

வேதசாஸ்த்ரார்த்த-ஸத்கோஷ்டீ-விலாஸாய நமோ நம:

வேதசாஸ்த்ரபுராணாதி-விசாராய நமோ நம:

வேதவேதாங்கதத்வ-ப்ரபோதகாய நமோ நம:

வேதமார்கப்ரமாண-ப்ரக்யாபகாய நமோ நம:

நிர்ணித்ரதேஜோவிஜித-நித்ராட்யாய நமோ நம:

நிரந்தர-மஹானந்த-ஸம்பூர்ணாய நமோ நம:

ஸ்வபாவ-மதுரோதார-காம்பீர்யாய நமோ நம:

ஸஹஜானந்த-ஸம்பூர்ண-ஸாகராய நமோ நம:

நாதபிந்துகலாதீத-வைபவாய நமோ நம:

வாதபேதவிஹீனாத்ம-போததாய நமோ நம:

த்வாதஸாந்த-மஹாபீட-நிஷண்ணாயநமோ நம:

தேஸகாலாபரிச்சின்ன-த்ருக்ரூபாய நமோ நம:

நிர்மானசாந்திமஹித-நிஸ்சலாய நமோ நம:

நிர்லக்ஷய-லக்ஷய-ஸம்லக்ஷய-நிர்லேபாய நமோ நம:

ஸ்ரீஷோடஸாந்த-கமல-ஸுஸ்திதாயநமோ நம:

ஸ்ரீ சந்த்ரஸேகர-ஸ்ரீஸரஸ்வத்யை நமோ நம:

இத்யேதத் குருதேவஸ்ய நாம்னாம் அஷ்டோத்தரம் ஸதம்  படனாத் பூஜனாத் தத்க்ஞானாத் பக்தானாம் இஷ்ட ஸித்திதம்.

ஸர்வம் ஸ்ரீ குரு தேவார்ப்பண மஸ்து.

#swasthiktv #swasthiktv.com #spiritual #spirituality #devotionalwebtv #devotion #spiritualwebtv #sivaperuman #hindudevotionalwebtv #hinduspiritualwebtv #swasthiktv24X7LiveTv

Send Your Feedback at : [email protected]

whatsapp----2To Receive Our Daily Devotional News Update on Whatsapp Type MSG with Your name to 8124516666

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.