அனைத்து கடவுள்களுக்கும் உரிய 35 காயத்ரி மந்திரங்கள்

131

அனைத்து கடவுள்களுக்கும் உரிய 35 காயத்ரி மந்திரங்கள்

விசுவாமித்திரரால் அருளப்பட்ட இந்த காயத்ரி மந்திரம் மந்திரத்திரத்திற்கு மேலான மந்திரம் உலகில் கிடையாது. `காயத்திரி’ என்னும் ஒலியின் அளவைக் கொண்டு இந்த மந்திரம் இயற்றப்பட்டதால் இதற்கு “காயத்திரி மந்திரம்” என்ற பெயர் ஆயிற்று.

ஓம் பூர்: புவ: ஸுவ: தத் ஸவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ: யோந: ப்ரசோதயாத்..!

காயத்ரி என்ற மந்திரத்திற்கு சாவித்ரி என்றும் சரஸ்வதி என்றும் பெயர்கள் உண்டு. இந்த மந்திரம் காலையில் காயத்ரிக்காகவும், நடுப்பகலில் சாவித்ரிக்காகவும், மாலை சந்தியா வந்தனத்தில் சரஸ்வதிக்காகவும் ஜபிக்கப்படுகிறது.

காயத்ரி மந்திரம் ஜபிக்கப்பட்ட பின்னரே மற்ற மந்திரங்கள் ஜபிக்கப்படுகின்றன. மந்திர வழிபாட்டில் காயத்ரிக்குத் தான் முதல் இடம். காயத்ரி ஜபம் செய்யாத எந்த ஜபமும், ஆராதனையும் பயனற்றது.

1.விநாயகர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

வக்ர துண்டாய தீமஹி

தந்நோ தந்தி : ப்ரசோதயாத்.

2.ஸ்ரீ முருகன் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

மஹா சேநாய தீமஹி

தந்நோ சண்முக: ப்ரசோதயாத்

3.ஸ்ரீ ருத்ரர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

மஹாதேவாய தீமஹி

தந்நோ ருத்ர: ப்ரசோதயாத்

4.ஸ்ரீ லக்ஷ்மி காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் மஹலக்ஷ்ம்யைச வித்மஹே

விஷ்ணு பத்ந்யைச தீமஹி

தந்நோ லக்ஷ்மி: ப்ரசோதயாத்

5.ஸ்ரீ சரஸ்வதி காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் வாக்தேவ்யைச வித்மஹே

விரிஞ்சி பத்ந்யைச தீமஹி

தந்நோ வாணி: ப்ரசோதயாத்

6.ஸ்ரீ துர்க்கை காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் காத்யாயனாய வித்மஹே

கன்யா குமரீச தீமஹி

தந்நோ துர்க்கிப் ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் தாமோதராய வித்மஹே

ருக்மணி வல்லபாய தீமஹி

தந்நோ கிருஷ்ண: ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ ராமர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் தசரதாய வித்மஹே

சீதா வல்லபாய தீமஹி

தந்நோ ராம: ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் நாரயணாய வித்மஹே

வாசுதேவாய தீமஹி

தந்நோ விஷ்ணு: ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ நரசிம்மர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் வஜ்ர நாகாய வித்மஹே

தீக்ஷ்ண தம்ஷ்ட்ராய தீமஹி

தந்நோ நரசிம்ஹப் ப்ரசோதயாத்

11.ஸ்ரீ சாஸ்தா காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் பூத நாதாய வித்மஹே

பவ நந்தனாய தீமஹி

தந்நோ சாஸ்தா: ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ ஆஞ்சனேயர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் ஆஞ்சனேயாய வித்மஹே

வாயு புத்ராய தீமஹி

தந்நோ ஹனுமத் ப்ரசோதயத்

 1. ஸ்ரீ ஆதிசேஷன் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் சஹஸ்ர ஷீர்ஷாய வித்மஹே

விஷ்ணு தல்பாய தீமஹி

தந்நோ நாக ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் வாகீஸ்வராய வித்மஹே

ஹயக்ரீவாய தீமஹி

தந்நோ ஹம்ச ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீநிவாசர் காயத்ரி மந்திரம்

ம் நிரஞ்சனாய வித்மஹே

நிராபாஸாய தீமஹி

தந்நோ ஸ்ரீனிவாச ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ கருட காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

ஸ்வர்ண பட்சாய தீமஹி

தந்நோ கருட ப்ரசோதயாத்

 1. நந்தீஸ்வரர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

சக்ர துண்டாய தீமஹி

தந்நோ நந்தி: ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் தக்ஷிணாமூர்த்தியைச வித்மஹே

தியான ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ தீசப் ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ பிரம்ம காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் வேதாத்மனாய வித்மஹே

ஹிரண்ய கர்ப்பாய தீமஹி

தந்நோ ப்ரம்ம: ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீ காளி காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் காளிகாயைச வித்மஹே

சமசான வாசின்யை தீமஹி

தந்நோ அகோர ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் பைரவாய வித்மஹே

ஹரிஹர ப்ரமஹாத்மகாய தீமஹி

தந்நோ ஸ்வர்ணாகர்ஷ்னபைரவப் ப்ரசோதயாத்

 1. காலபைரவர் காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் காலத் வஜாய வித்மஹே

சூல ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ பைரவப் ப்ரசோதயாத்

 1. சூரிய காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே

பாச ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்

 1. சந்திர காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் பத்மத்வஜாய வித்மஹே

ஹேம ரூபாய தீமஹி

தந்நோ சந்திர ப்ரசோதயாத்

 1. அங்காரக காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே

விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ அங்காரக: ப்ரசோதயாத்

 1. புத காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் கஜத் வஜாய வித்மஹே

சுக ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ புதப் ப்ரசோதயாத்

 1. குரு காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் விருஷபத்வஜாய வித்மஹே

க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ குருப் ப்ரசோதயாத்

 1. சுக்ர காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே

தனுர் ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்

 1. சனி காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் காகத் வஜாய வித்மஹே

கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ சனிப் ப்ரசோதயாத்

 1. ராகு காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் நாகத்வஜாய வித்மஹே

பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ ராகு ப்ரசோதயாத்

 1. கேது காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே

சூல ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ கேதுப் ப்ரசோதயாத்

 1. நவக்கிரஹ சாந்தி ஸ்லோகம்

ஆதித்யாயச சோமாய மங்களாய புதாயச

குருசுக்ர சனிஸ்வராய ராகுவே கேதுவே நமஹ

 1. வருண காயத்ரி மந்திரம் (மழை பொழிய வேண்டி ஜெபிக்கும் மந்திரம்)

ஓம் ஜலபிம்பாய வித்மஹி

நீல் புருஷாய தீமஹி

தன்னோ வருணப் ப்ரசோதயாத்

 1. ஸ்ரீஅன்னபூரணி (என்றும் அனைவருக்கும் உணவு கிடைக்க)

ஓம் பகவத்யை வித்மஹே

மாஹேச்வர்யை தீமஹி

தந்நோ அன்னபூர்ணா ப்ரசோதயாத்

 1. குபேரன் (செல்வம் பெருக)

ஓம் யட்சராஜாய வித்மஹே

வைச்ரவணாய தீமஹி

தந்நோ குபேரஹ ப்ரசோதயாத்