செல்வ வளம் பெருக்கும் மகாலட்சுமி 108 போற்றி!

110

செல்வ வளம் பெருக்கும் மகாலட்சுமி 108 போற்றி!

 1. ஓம் அன்பு லட்சுமியே போற்றி
 2. ஓம் அன்ன லட்சுமியே போற்றி
 3. ஓம் அமிர்த லட்சுமியே போற்றி
 4. ஓம் அம்ச லட்சுமியே போற்றி
 5. ஓம் அருள் லட்சுமியே போற்றி
 6. ஓம் அஷ்ட லட்சுமியே போற்றி
 7. ஓம் அழகு லட்சுமியே போற்றி
 8. ஓம் ஆனந்த லட்சுமியே போற்றி
 9. ஓம் ஆகம லட்சுமியே போற்றி
 10. ஓம் ஆதி லட்சுமியே போற்றி
 11. ஓம் ஆத்ம லட்சுமியே போற்றி
 12. ஓம் ஆளும் லட்சுமியே போற்றி
 13. ஓம் இஷ்ட லட்சுமியே போற்றி
 14. ஓம் இதய லட்சுமியே போற்றி
 15. ஓம் இன்ப லட்சுமியே போற்றி
 16. ஓம் ஈகை லட்சுமியே போற்றி
 17. ஓம் உலக லட்சுமியே போற்றி
 18. ஓம் உத்தம லட்சுமியே போற்றி
 19. ஓம் எளிய லட்சுமியே போற்றி
 20. ஓம் ஐஸ்வர்ய லட்சுமியே போற்றி
 21. ஓம் ஒளி லட்சுமியே போற்றி
 22. ஓம் ஓங்கார லட்சுமியே போற்றி
 23. ஓம் கஜ லட்சுமியே போற்றி
 24. ஓம் கனக லட்சுமியே போற்றி
 25. ஓம் கம்பீர லட்சுமியே போற்றி
 26. ஓம் கான லட்சுமியே போற்றி
 27. ஓம் கிரக லட்சுமியே போற்றி
 28. ஓம் குண லட்சுமியே போற்றி
 29. ஓம் குங்கும லட்சுமியே போற்றி
 30. ஓம் குடும்ப லட்சுமியே போற்றி
 31. ஓம் குல லட்சுமியே போற்றி
 32. ஓம் கேசவ லட்சுமியே போற்றி
 33. ஓம் கோவிந்த லட்சுமியே போற்றி
 34. ஓம் கோமாதா லட்சுமியே போற்றி
 35. ஓம் சர்வ லட்சுமியே போற்றி
 36. ஓம் சந்தான லட்சுமியே போற்றி
 37. ஓம் சக்தி லட்சுமியே போற்றி
 38. ஓம் சங்கு லட்சுமியே போற்றி
 39. ஓம் சந்தான லட்சுமியே போற்றி
 40. ஓம் சாந்த லட்சுமியே போற்றி
 41. ஓம் சிங்கார லட்சுமியே போற்றி
 42. ஓம் சீல லட்சுமியே போற்றி
 43. ஓம் சீதா லட்சுமியே போற்றி
 44. ஓம் சுப்பு லட்சுமி போற்றி
 45. ஓம் சுந்தர லட்சுமியே போற்றி
 46. ஓம் சூரிய லட்சுமியே போற்றி
 47. ஓம் செல்வ லட்சுமியே போற்றி
 48. ஓம் செந்தாமரை லட்சுமியே போற்றி
 49. ஓம் சொர்ண லட்சுமியே போற்றி
 50. ஓம் சொரூப லட்சுமியே போற்றி
 51. ஓம் சவுந்தர்ய லட்சுமியே போற்றி
 52. ஓம் ஞான லட்சுமியே போற்றி
 53. ஓம் தங்க லட்சுமியே போற்றி
 54. ஓம் தன லட்சுமியே போற்றி
 55. ஓம் தான்ய லட்சுமியே போற்றி
 56. ஓம் திரிபுர லட்சுமியே போற்றி
 57. ஓம் திங்கள்முக லட்சுமியே போற்றி
 58. ஓம் திலக லட்சுமியே போற்றி
 59. ஓம் தீப லட்சுமியே போற்றி
 60. ஓம் துளசி லட்சுமியே போற்றி
 61. ஓம் துர்கா லட்சுமியே போற்றி
 62. ஓம் தூய லட்சுமியே போற்றி
 63. ஓம் தெய்வ லட்சுமியே போற்றி
 64. ஓம் தேவ லட்சுமியே போற்றி
 65. ஓம் தைரிய லட்சுமியே போற்றி
 66. ஓம் பங்கய லட்சுமியே போற்றி
 67. ஓம் பாக்கிய லட்சுமியே போற்றி
 68. ஓம் பாற்கடல் லட்சுமியே போற்றி
 69. ஓம் பார்கவி லட்சுமியே போற்றி
 70. ஓம் புண்ணிய லட்சுமியே போற்றி
 71. ஓம் பொருள்ல ட்சுமியே போற்றி
 72. ஓம் பொன்னிற லட்சுமியே போற்றி
 73. ஓம் போக லட்சுமியே போற்றி
 74. ஓம் மங்கள லட்சுமியே போற்றி
 75. ஓம் மகா லட்சுமியே போற்றி
 76. ஓம் மாதவ லட்சுமியே போற்றி
 77. ஓம் மாதா லட்சுமியே போற்றி
 78. ஓம் மாங்கல்ய லட்சுமியே போற்றி
 79. ஓம் மாசிலா லட்சுமியே போற்றி
 80. ஓம் முக்தி லட்சுமியே போற்றி
 81. ஓம் மோன லட்சுமியே போற்றி
 82. ஓம் வரம்தரும் லட்சுமியே போற்றி
 83. ஓம் வரலட்சுமியே போற்றி
 84. ஒம் வாழும் லட்சுமியே போற்றி
 85. ஓம் விளக்கு லட்சுமியே போற்றி
 86. ஓம் விஜய லட்சுமியே போற்றி
 87. ஓம் விஷ்ணு லட்சுமியே போற்றி
 88. ஓம் விண்புகழ் லட்சுமியே போற்றி
 89. ஓம் வீர லட்சுமியே போற்றி
 90. ஓம் வெற்றி லட்சுமியே போற்றி
 91. ஓம் வேங்கட லட்சுமியே போற்றி
 92. ஓம் வைர லட்சுமியே போற்றி
 93. ஓம் வைகுண்ட லட்சுமியே போற்றி
 94. ஓம் நரசிம்ம லட்சுமியே போற்றி
 95. ஓம் நலம் தரும் லட்சுமியே போற்றி
 96. ஓம் நாராயண லட்சுமியே போற்றி
 97. ஓம் நாக லட்சுமியே போற்றி
 98. ஓம் நாத லட்சுமியே போற்றி
 99. ஓம் நித்திய லட்சுமியே போற்றி
 100. ஓம் நீங்கா லட்சுமியே போற்றி
 101. ஓம் ரங்க லட்சுமியே போற்றி
 102. ஓம் ராம லட்சுமியே போற்றி
 103. ஓம் ராஜ லெட்சுமியே போற்றி
 104. ஓம் ஜெய லட்சுமியே போற்றி
 105. ஓம் ஜீவ லட்சுமியே போற்றி
 106. ஓம் ஜெக லட்சுமியே போற்றி
 107. ஓம் ஜோதி லட்சுமியே போற்றி
 108. ஓம் ஸ்ரீலட்சுமியே போற்றி! போற்றி!!
 109. ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி தாயார் திருவடிகளே சரணம்