வேலனின் 108 வேல் போற்றி!

284

வேலனின் 108 வேல் போற்றி!

 1. ஓம் அருள்வேல் போற்றி
 2. ஓம் அபயவேல் போற்றி
 3. ஓம் அழகுவேல் போற்றி
 4. ஓம் அரியவேல் போற்றி
 5. ஓம் அணைக்கும் வேல் போற்றி
 6. ஓம் அன்புவேல் போற்றி
 7. ஓம் அற்புதவேல் போற்றி
 8. ஓம் அடக்கும்வேல் போற்றி
 9. ஓம் அந்தக எதிர்வேல் போற்றி
 10. ஓம் ஆளும்வேல் போற்றி
 11. ஓம் ஆட்கொள் வேல் போற்றி
 12. ஓம் இனிய வேல் போற்றி
 13. ஓம் இரங்கு வேல் போற்றி
 14. ஓம் இலை வேல் போற்றி
 15. ஓம் இறை வேல் போற்றி
 16. ஓம் ஈர்க்கும் வேல் போற்றி
 17. ஓம் ஈடிலா வேல் போற்றி
 18. ஓம் உக்கிரவேல் போற்றி
 19. ஓம் உய்க்கும் வேல் போற்றி
 20. ஓம் எழில்வேல் போற்றி
 21. ஓம் எளியவேல் போற்றி
 22. ஓம் எரிவேல் போற்றி
 23. ஓம் எதிர்வேல் போற்றி
 24. ஓம் ஒளிர்வேல் போற்றி
 25. ஓம் ஒப்பில் வேல் போற்றி
 26. ஓம் ஒடுக்கும் வேல் போற்றி
 27. ஓம் ஓங்கார வேல் போற்றி
 28. ஓம் கதிர்வேல் போற்றி
 29. ஓம் கனகவேல் போற்றி
 30. ஓம் கருணைவேல் போற்றி
 31. ஓம் கந்தவேல் போற்றி
 32. ஓம் கற்பக வேல் போற்றி
 33. ஓம் கம்பீர வேல் போற்றி
 34. ஓம் கூர்வேல் போற்றி
 35. ஓம் கூத்தன் வேல் போற்றி
 36. ஓம் கொடுவேல் போற்றி
 37. ஓம் கொற்ற வேல் போற்றி
 38. ஓம் சமர்வேல் போற்றி
 39. ஓம் சம்கார வேல் போற்றி
 40. ஓம் சக்திவேல் போற்றி
 41. ஓம் சதுர்வேல் போற்றி
 42. ஓம் சங்கரன் வேல் போற்றி
 43. ஓம் சண்முக வேல் போற்றி
 44. ஓம் சமரில் வேல் போற்றி
 45. ஓம் சர்வசக்திவேல் போற்றி
 46. ஓம் சினவேல் போற்றி
 47. ஓம் சீறும்வேல் போற்றி
 48. ஓம் சிவவேல் போற்றி
 49. ஓம் சிறை மீட்கும் வேல்போற்றி
 50. ஓம் சித்ரவேல் போற்றி
 51. ஓம் சிங்கார வேல் போற்றி
 52. ஓம் சுரர்வேல் போற்றி
 53. ஓம் சுடர்வேல் போற்றி
 54. ஓம் சுழல்வேல் போற்றி
 55. ஓம் சூரவேல்போற்றி
 56. ஓம் ஞானவேல் போற்றி
 57. ஓம் ஞானரக்ஷக வேல் போற்றி
 58. ஓம் தனிவேல் போற்றி
 59. ஓம் தாரைவேல் போற்றி
 60. ஓம் திருவேல் போற்றி
 61. ஓம் திகழ்வேல் போற்றி
 62. ஓம் தீரவேல் போற்றி
 63. ஓம் தீதழிவேல் போற்றி
 64. ஓம் துணைவேல் போற்றி
 65. ஓம் துளைக்கும்வேல் போற்றி
 66. ஓம் நல்வேல் போற்றி
 67. ஓம் நீள்வேல் போற்றி
 68. ஓம் நுண்வேல் போற்றி
 69. ஓம் நெடுவேல் போற்றி
 70. ஓம் பருவேல் போற்றி
 71. ஓம் பரன்வேல் போற்றி
 72. ஓம் படைவேல் போற்றி
 73. ஓம் பக்தர்வேல் போற்றி
 74. ஓம் புகழ்வேல் போற்றி
 75. ஓம் புகல்வேல் போற்றி
 76. ஓம் புஷ்பவேல் போற்றி
 77. ஓம் புனிதவேல் போற்றி
 78. ஓம் புண்யவேல் போற்றி
 79. ஓம் பூஜ்யவேல் போற்றி
 80. ஓம் பெருவேல் போற்றி
 81. ஓம் பிரம்மவேல் போற்றி
 82. ஓம் பொருவேல் போற்றி
 83. ஓம் பொறுக்கும் வேல் போற்றி
 84. ஓம் மந்திரவேல் போற்றி
 85. ஓம் மலநாசகவேல் போற்றி
 86. ஓம் முனைவேல் போற்றி
 87. ஓம் முரண்வேல் போற்றி
 88. ஓம் முருகன்வேல் போற்றி
 89. ஓம் முக்தி தருவேல் போற்றி
 90. ஓம் ரத்தின வேல் போற்றி
 91. ஓம் ராஜவேல் போற்றி
 92. ஓம் ருத்திரவேல் போற்றி
 93. ஓம் ருணவிமோசன வேல் போற்றி
 94. ஓம் வடிவேல் போற்றி
 95. ஓம் வஜ்ரவேல் போற்றி
 96. ஓம் வல்வேல் போற்றி
 97. ஓம் வளர்வேல் போற்றி
 98. ஓம் வழிவிடுவேல் போற்றி
 99. ஓம் வரமருள்வேல் போற்றி
 100. ஓம் விளையாடும் வேல்போற்றி
 101. ஓம் வினைபொடி வேல்போற்றி
 102. ஓம் வீரவேல்போற்றி
 103. ஓம் விசித்திர வேல் போற்றி
 104. ஓம் வெல்வேல் போற்றி
 105. ஓம் வெற்றிவேல் போற்றி
 106. ஓம் ஜயவேல்போற்றி
 107. ஓம் ஜகத் ஜோதி வேல் போற்றி

கந்தசஷ்ட விரதம் இருக்கும் அன்பர்கள் முருகப் பெருமானையும், அவரது வேலையும் வணங்குவது பெரும் பலனைத்தரும். குறிப்பாக, கந்தசஷ்டி விரத நாட்களில் வேல்  அஷ்டோத்திர நாமாவாளி எனப்படும் 108 போற்றியைப் படித்தால் பயம் நீங்கும். குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை செல்வம் கிடைக்கும்.