ஸ்ரீ ஷீரடி சாயி பாபாவின் அஷ்டோத்ர சத நாமாவளி

0 225

1.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நாதாய நம:

2.ஓம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணாய நம:

3.ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராம சிவ மாருத்யாதி ரூபாய நம:

4.ஓம் சேஷ சாயினே நம:

5.ஓம் கோதாவரீ தட ஷீரடி வாஸினே நம:

6.ஓம் பக்த ஹ்ருதாலயாய நம:

7.ஓம் ஸர்வ ஹ்ருத்வாஸினே நம:

8.ஓம் பூதாவாஸாய நம:

9.ஓம் பூத பவிஷ்யத் பாவ வர்ஜிதாய நம:

10.ஓம் காலாதீதாய நம:

11.ஓம் காலாய நம:

12.ஓம் காலகாலாய நம:

13.ஓம் காலதர்பதமனாய நம:

14.ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:

15.ஓம் அமர்த்யாய நம:

16.ஓம் மர்த்யாபயப்ரதாய நம:

17.ஓம் ஜீவாதாராய நம:

18.ஓம் ஸர்வாதாராய நம:

19.ஓம் பக்தாவன ஸமர்த்தாய நம:

20.ஓம் பக்தாவன ப்ரதிக்ஞாய நம:

21.ஓம் அன்னவஸ்த்ரதாய நம:

22.ஓம் ஆரோக்யஷேமதாய நம:

23.ஓம் தனமாங்கல்யப்ரதாய நம:

24.ஓம் ருத்திஸித்திதாய நம:

25.ஓம் புத்ர மித்ர களத்ர பந்துதாய நம:

26.ஓம் யோகஷேமவஹாய நம:

27.ஓம் ஆபத்பாந்தவாய நம:

28.ஓம் மார்க்கபந்தவே நம:

29.ஓம் புக்திமுக்திஸ்வர்காபவர்கதாய நம

30.ஓம் ப்ரியாய நம:

31.ஓம் ப்ரீதிவர்தனாய நம:

32.ஓம் அந்தர்யாமினே நம:

33.ஓம் ஸச்சிதாத்மனே நம:

34.ஓம் ஆனந்தாய நம:

35.ஓம் ஆனந்ததாய நம:

36.ஓம் பரமேச்வராய நம:

37.ஓம் பரப்ரம்ஹணே நம:

38.ஓம் பரமாத்மனே நம:

39.ஓம் ஞானஸ்வரூபிணே நம:

40.ஓம் ஜகத பித்ரே நம:

41.ஓம் பக்தனாம் மாத்ரு தாத்ரு பிதாமஹாய நம:

42.ஓம் பக்தாபயப்ரதாய நம:

43.ஓம் பக்த பாராதீனாய நம:

44.ஓம் பக்தானுக்ரஹ காதராய நம:

45.ஓம் சரணாகதவத்ஸலாய நம:

46.ஓம் பக்தி சக்தி ப்ரதாய நம:

47.ஓம் ஞான வைராக்யதாய நம:

48.ஓம் ப்ரேமப்ரதாய நம:

49.ஓம் ஸம்சய ஹ்ருதய தெளர்பல்ய பாபகர்ம வாஸனா க்ஷயகராய நம:

50.ஓம் ஹ்ருதய க்ரந்திபேதகாய நம:

51.ஓம் கர்மத்வம்சினே நம:

52.ஓம் சுத்த ஸத்வஸ்திதாய நம:

53.ஓம் குணாதீத குணாத்மனே நம:

54.ஓம் அனந்த கல்யாண குணாய நம:

55.ஓம் அமித பராக்ரமாய நம:

56.ஓம் ஜயினே நம:

57.ஓம் துர்தர்ஷாஷோப்யாய நம:

58.ஓம் அபராஜிதாய நம:

59.ஓம் த்ருலோகேக்ஷு அஸ்கந்திதகதயே நம:

60.ஓம் அசக்யராஹிதாய நம:

61.ஓம் ஸர்வசக்தி மூர்த்தயே நம:

62.ஓம் ஸுரூபஸுந்தராய நம:

63.ஓம் ஸுலோசனாய நம:

64.ஓம் பஹுரூப விஸ்வ மூர்த்தயே நம:

65.ஓம் அரூபாவ்யக்தாய நம:

66.ஓம் அசிந்த்யாய நம:

67.ஓம் ஸுக்ஷ்மாய நம:

68.ஓம் ஸர்வாந்தர்யாமினே நம:

69.ஓம் மனோவாக தீதாய நம:

70.ஓம் ப்ரேமமூர்த்தயே நம:

71.ஓம் ஸுலபதுர்லபாய நம:

72.ஓம் அஸஹாய ஸஹாயாய நம:

73.ஓம் அநாதநாத தீனபந்தவே நம:

74.ஓம் ஸர்வபாரப்ருதே நம:

75.ஓம் அகர்மானேக கர்மஸுகர்மினே நம:

76.ஓம் புண்யச்ரவண கீர்த்தனாய நம:

77.ஓம் தீர்த்தாய நம:

78.ஓம் வாஸுதேவாய நம:

79.ஓம் ஸதாம் கதயே நம:

80.ஓம் ஸத்பராயணாய நம:

81.ஓம் லோகநாதாய நம:

82.ஓம் பாவனானகாய நம:

83.ஓம் அம்ருதாம்சவே நம:

84.ஓம் பாஸ்கரப்ரபாய நம:

85.ஓம் ப்ரஹ்மசர்யதப: சர்யாதிஸுவ்ரதாய நம:

86.ஓம் சத்ய தர்ம பராயணாய நம:

87.ஓம் ஸித்தேச்வராய நம:

88.ஓம் ஸித்த ஸங்கல்பாய நம:

89.ஓம் யோகேச்வராய நம:

90.ஓம் பகவதே நம:

91.ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:

92.ஓம் ஸத்புருஷாய நம:

93.ஓம் புருஷோத்தமாய நம:

94.ஓம் ஸத்ய தத்வபோதகாய நம:

95.ஓம் காமாதி ஸர்வ அக்ஞானத்வம்ஸினே நம:

96.ஓம் அபேதா நந்தானுபவப்ரதாய நம:

97.ஓம் ஸமஸர்வமதஸம்மதாய நம:

98.ஓம் தஷிணாமூர்த்தயே நம:

99.ஓம் வேங்கடேசரமணாய நம:

100.ஓம் அத்புதானந்தசர்யாய நம:

101.ஓம் ப்ரபன்னார்த்திஹராய நம:

102.ஓம் ஸம்ஸாரஸர்வதுக்கக்ஷயகராய நம:

103.ஓம் ஸர்வவித்ஸர்வதோமுகாய நம:

104.ஓம் ஸர்வாந்தர்பஹிஸ்திதாய நம:

105.ஓம் ஸர்வ மங்களகராய நம:

106.ஓம் ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாய நம:

107.ஓம் ஸமரஸஸன்மார்கஸ்தாபனாய நம:

108.ஓம் ஸ்ரீ ஸமர்த்தஸத்குரு ஸாயிநாதாய நம:

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.