மன வலிமை பெற பிரத்யங்கிரா தேவி மஹா மந்திரம்

517

ஓம் ஹ்ரீம் யாம் கல்பயந்தினோரய

க்ருத்யாம் க்ரூராம் வதுரமிவே

ஹ்ராம்தாம் ப்ரம்ஹணா அவநிர்ணுத்ம
ப்ரத்யக் கர்த்தாரம் ச்சது