காமாக்ஷி அஷ்டோத்திர ஸ்லோகம்!

86

காமாக்ஷி அஷ்டோத்திர ஸ்லோகம்!

1. ஓம் காமகண்ட்யை நம:
2. ஓம் த்ரிபுராயை நம:
3. ஓம் பாலாயை நம:
4. ஓம் மாயாயை நம:
5. ஓம் த்ரிபுரஸுந்தர்யை நம:
6. ஓம் ஸுந்தர்யை நம:
7. ஓம் ஸெளபாக்யவத்யை நம:
8. ஓம் க்லீம்கார்யை நம:
9. ஓம் ஸர்வ மங்கலாயை நம:
10. ஓம் ஐம்கார்யை நம:
11. ஓம் ஸ்கந்த ஜநன்யை நம:
12. ஓம் பராயை நம:
13. ஓம் பஞ்சதசாக்ஷர்யை நம:
14. ஓம் த்ரைலோக்யமோஹனாதீஷாயை நம:
15. ஓம் ஸர்வாஷாபூரவல்லபாயை நம:
16. ஓம் ஸர்வ ஸம்க்‌ஷோபண தீஷாயை நம:
17. ஓம் ஸர்வ ஸெளபாக்யவல்லபாயை நம:
18. ஓம் ஸர்வார்த்த தாயகாதீஷாயை நம:
19. ஓம் ஸர்வ ரக்ஷகராதிபாயை நம:
20. ஓம் ஸர்வரோக ஹராதசாயை நம:
21. ஓம் ஸர்வஸித்தி ப்ரதாதீபாயை நம:
22. ஓம் ஸர்வாநந்த மயாதீஷாயை நம:
23. ஓம் யோகிநீசக்ரநாபிகாயை நம:
24. ஓம் பக்தானுக்ரஹதாயை நம:
25. ஓம் ரக்தாங்க்யை நம:
26. ஓம் ஷங்கரார்த்த ஷரீரிண்யை நம:
27. ஓம் புஷ்பாபாணேக்‌ஷுகோதண்ட பாஷாங்குஷகராயை நம:
28. ஓம் உஜ்வலாயை நம:
29. ஓம் ஸச்சிதானந்த லஹர்யை நம:
30. ஓம் ஸ்ரீ வித்யாயை நம:
31. ஓம் பரமேஷ்வர்யை நம:
32. ஓம் அநங்க குஸுமாதீட்யாயை நம:
33. ஓம் சக்ரேஷ்வர்யை நம:
34. ஓம் புவனேஷ்வர்யை நம:
35. ஓம் குப்தாயை நம:
36. ஓம் குப்ததராயை நம:
37. ஓம் நித்யாயை நம:
38. ஓம் நித்யக்லின்னாயை நம:
39. ஓம் மத்ரதாயை நம:
40. ஓம் மோஹின்யை நம:
41. ஓம் பரமாநந்தாயை நம:
42. ஓம் காமேஷ்யை நம:
43. ஓம் தருணீகலாயை நம:
44. ஓம் கலாவத்யை நம:
45. ஓம் பகவத்யை நம:
46. ஓம் பத்மராக கிரீடாயை நம:
47. ஓம் ரக்த வஸ்த்ராயை நம:
48. ஓம் ரக்த பூஷாயை நம:
49. ஓம் ரக்த கந்தானுலேபனாயை நம:
50. ஓம் ஸெளகந்திக லஸத்வேண்யை நம:
51. ஓம் மந்த்ரிண்யை நம:
52. ஓம் தந்த்ர ரூபிண்யை நம:
53. ஓம் தத்வமய்யை நம:
54. ஓம் ஸித்தாநந்த புரவாஸிந்யை நம:
55. ஓம் ஸ்ரீமத்யை நம:
56. ஓம் சின்மய்யை நம:
57. ஓம் தேவ்யை நம:
58. ஓம் கௌரின்யை நம:
59. ஓம் பரதேவதாயை நம:
60. ஓம் கைவல்யரேகாயை நம:
61. ஓம் வான்யை நம:
62. ஓம் ஸர்வேஷ்வர்யை நம:
63. ஓம் ஸர்வமாத்ருகாயை நம:
64. ஓம் விஷ்ணு ஸ்வஸ்ரே நம:
65. ஓம் வேதமய்யை நம:
66. ஓம் ஸர்வ ஸம்ப்ரதாயிகாயை நம:
67. ஓம் கிங்கரீபூதகீர்வாண்யை நம:
68. ஓம் ஸுதாவாபீவிநோதின்யை நம:
69. ஓம் மணிபூர ஸமாஸீனாயை நம:
70. ஓம் அநாஹதாப்ஜ வாஸின்யை நம:
71. ஓம் விஷுத்தி சக்ரநிலயாயை நம:
72. ஓம் ஆக்ஞாபத்ம நிவாஸின்யை நம:
73. ஓம் அஷ்டத்ரிம்ஷத் கலாமூர்த்யை நம:
74. ஓம் ஸுஷும்னாத்வார மத்யகாயை நம:
75. ஓம் யோகீஷ்வர மநோத்யேயாயை நம:
76. ஓம் பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிண்யை நம:
77. ஓம் சதுர் புஜாயை நம:
78. ஓம் சந்த்ர சூடாயை நம:
79. ஓம் புராணாமகரூபிண்யை நம:
80. ஓம் ஓங்கார்யை நம:
81. ஓம் விமலாயை நம:
82. ஓம் வித்தாயை நம:
83. ஓம் பஞ்சப்ரணவ ரூபிண்யை நம:
84. ஓம் பூதேஷ்வர்யை நம:
85. ஓம் பூதமய்யை நம:
86. ஓம் பஞ்சாஷத்பீடரூபிண்யை நம:
87. ஓம் ஷாடாந்யாஸ மஹா ரூபிண்யை நம:
88. ஓம் காமாக்ஷ்யை நம:
89. ஓம் தஷமாத்ருகாயை நம:
90. ஓம் ஆதாரஷக்த்யை நம:
91. ஓம் அருணாயை நம:
92. ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
93. ஓம் த்ரிபுர பைரவ்யை நம:
94. ஓம் ரஹ: பூஜா ஸமாராத்யாயை நம:
95. ஓம் ரஹோ யந்த்ர ஸ்வரூபிண்யை நம:
96. ஓம் த்ரிகோண மத்ய நிலயாயை நம:
97. ஓம் பிந்துமண்டலவாஸின்யை நம:
98. ஓம் வஸுகோண புராவாஸாயை நம:
99. ஓம் தஷாரத் வயவாஸின்யை நம:
100. ஓம் சதுர்தஷார சக்ரஸ்தாயை நம:
101. ஓம் வசுபத்மநிவாஸின்யை நம:
102. ஓம் ஸ்வராப்ஜ சக்ரநிலயாயை நம:
103. ஓம் வ்ருத்த த்ரய வாஸின்யை நம:
104. ஓம் சதுரஸ்ர ஸ்வரூபாஸ்யாயை நம:
105. ஓம் நவசக்ரஸ்வரூபிண்யை நம:
106. ஓம் மகாநித்யாயை நம:
107. ஓம் விஜயாயை நம:
108. ஓம் ஸ்ரீ ராஜராஜேஷ்வர்யை நம: