மார்கழி ஸ்பெஷல் !

187

5. அஸ்மாத்ருசா மபக்ருதௌ சிரதீக்ஷிதாநாம்
அஹ்நாய தேவி தயதே யதஸௌ முகுந்த : |
தன்னஸ்சிதம் நியமிதஸ் தவ மௌளி தாம்நா
தந்த்ரீ நிநாத மதுரைஸ் ச கிராம் நிகும்பை : ||
என்போன்ற அபராதிகள், பகவானுக்கு பிரதிகூலமே செய்தாலும், எங்களுக்கு முகுந்தன் கருணை செய்கிறான். அப்படி செய்யக் காரணம், ஒன்று , தன்னைக்காட்டிலும் பெரியதொரு சக்திக்குக்கட்டுப்பட்டு அடங்கி இதைச் செய்வது ;இரண்டாவது, முகுந்தனைக் கட்டிப்போட்டுக்
கையெழுத்து வாங்குவார் இருக்க வேண்டும். நீ, உனது திருமுடியில் சூடிக் கொடுத்த பூமாலைகளாலும் , உன்னுடைய பாமாலைகளாலும், முகுந்தனை வசப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாய்.
ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் !