ஆதி சங்கரர் அருளிய நவரத்னமாலிகா

470

1.ஹார நூபுர கிரீட குண்டல விபூஷிதாவயசோபினீம்
காரணேச்வரமௌலி கோடி பரிகல்ப்யமான பதபீடிகாம் I
காலகாலபணிபாச பாணதனு ரங்குசாமருணமேகலாம்
பாலபூதிலக லோசனாம் மனஸி மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம் II

2.கந்தஸார கனஸார சாருநவ நாகவல்லி ரஸ வாஸினீம்
ஸாந்த்ய ராகமதுரா தராபரண ஸுந்தராநந சுசிஸ்மிதாம்
மந்தராயதவிலோசனா மமலபாலசந்த்ரக்ருதசேகராம்
இந்திராரமண ஸோதரீம் மனஸிபாவயாமி பரதேவதாம்

3.ஸ்மேரசாரு முகமண்டலாம் விமலகண்டலம்பி மணிமண்டலாம்
ஹாரதாம பரிசேபமான குசபார பீருதனுமத்யமாம்
வீரகர்வ ஹரநூபுராம் விவித காரணேச வரபீடிகாம்
மாரவைரிஸஹ சாரிணீம் மனஸிபாவயாமி பரதேவதாம்

4.பூரிபாரதரகுண்டலீந்த்ரமணிபத்த பூவலய பீடிகாம்
வாரராசி மணிமேகலாவலய வஹ்நிமண்டல சரீரிணீம் I
வாரிஸார வஹகுண்டலாம் ககனசேகரீம் ச பரமாத்மிகாம்
சாருசந்த்ர விலோசனாம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்மிமி

5.குண்டலத்ரிவித கோண மண்டல விஹார ஷட்தல ஸமுல்லஸத்
புண்டரீக முகபேதினீம் தருணகண்டபானு தடிது ஜ்வலாம் II
மண்டலேந்து பரிவாஹிதாம் ருததரங்கிணீ மருணரூபிணீம்
மண்டலாந்தமணி தீபிகாம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம் II

6.வாரணாநத மயூராஹ முகாஹ வாரணபயோதராம்
சாரணாதிஸுரஸுந்தரீசிகுரகேசரீக்ருதபதாம் புஜாம் I
காரணாதிபதிபஞ்சக ப்ரக்ருதி காரண ப்ரதம மாத்ருகாம்
வாரணாந்த முகபாரணாம் மனஸிபாவயே பரதேவதாம் II

7.பத்மகாந்தி பதபாணி பல்லவ பயோதராநந ஸரோருஹாம்
பத்மராக மண்மேகலா வலய நீவிசோபித நிதம்பிநீம் I
பத்மஸம்பவ ஸதாசிவாந்தமய பஞ்சரத்னபதபீடிகாம்
பத்மினீம் ப்ரணவரூபிணீம் மனஸிபாவயாமி பரதேவதாம் II

8.ஆகம ப்ரணவபீடிகா மமலவர்ண மங்கல சரீரிணீம்
ஆகமாவயவசோபிணீ மகில வேதஸாரக்ருத சேகரீம் I
மூலமந்த்ர முகமண்டலாம் முதிதநாத பிந்து நவயௌவநாம்
மாத்ருகாம் த்ரிபுரஸுந்தரீம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்மிமி

9.காலிகா திமிர குந்தலாந்த கன ப்ருங்க மங்கல விராஜினீம்
சூலிகா சிகரமாலிகா வலயமல்லிகா ஸுரபிஸெளரபாம்மி
வாலிகா மதுரகண்டமண்டலமனோ ஹராநநஸரோருஹாம்
காலிகா மகில நாயிகாம் மநஸி பாவயாமி பரதேவதாம் II

10.நித்யமேவ நியமேந ஜல்பதாம்
புக்திமுக்தி பலதாமபீஷ்டதாம் I
சங்கரேண ரசிதாம் ஸதாஜபேத்
நாமரத்ன நவரத்னமாலிகாம் II