சிவகவசஸ்தோத்ரம்

485

அஸ்ய ஸ்ரீ சிவகவசஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா ரிஷி:,
அநுஷ்டுப் சந்த:, ஸ்ரீஸதாசிவருத்ரோ தேவதா,
ஹ்ரீம் சக்தி:,
ரம் கீலகம், ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பீஜம், ஸ்ரீஸதாசிவ
ப்ரீத்யர்தே
சிவகவசஸ்தோத்ரஜபே விநியோக: |
அத ந்யாஸ: |
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலிநே
ஓம் ஹ்ராம் ஸர்வசக்திதாம்நே ஈசாநாத்மநே அங்குஷ்டாப்யாம் நம: |
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலிநே
ஓம் நம் ரிம் நித்யத்ருப்திதாம்நே தத்புருஷாத்மநே தர்ஜநீப்யாம் நம: |
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலிநே
ஓம்மம் ரும் அநாதிசக்திதாம்நே அகோராத்மநே மத்யமாப்யாம் நம: |
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலிநே
ஓம்சிம் ரைம் ஸ்வதந்த்ரசக்திதாம்நே வாமதேவாத்மநே அநாமிகாப்யாம்
நம: |
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலிநே
ஓம் வாம் ரௌம் அலுப்தசக்திதாம்நே ஸத்யோஜாதாத்மநே கநிஷ்டிகாப்யாம் நம: |
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலிநே
ஓம்யம் ர: அநாதி சக்திதாம்நே ஸர்வாத்மநே கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம: |
ஏவம் ஹ்ருதயாதி |
அத த்யாநம் ||
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரம் த்ரிநயநம் காலகண்ட
மரிந்தமம் |
ஸஹஸ்ரகர மத்யுக்ரம் வந்தே சம்புமுமாபதிம் ||௧||
அதாபரம் ஸர்வபுராண
குஹ்யம் நி:ஸ்ஸேஷபாபௌகஹரம் பவித்ரம் |
ஜயப்ரதம் ஸர்வவிபத்ப்ரமோசனம் வக்ஷ்யாமி சைவம் கவசம் ஹிதாய தே ||௨||
ரிஷப உவாச ||
நமஸ்க்ருத்வா மஹாதேவம் விச்வவ்யாபி
நமீச்வரம் |
வக்ஷ்யே சிவமயம் வர்ம ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ||௩||
சுசௌ தேசே ஸமாஸீநோ யதாவத்கல்பிதாஸந: ஜிதேந்த்ரியோ |
ஜிதப்ராண: சிந்தயேச் சிவமவ்யயம் ||௪||
ஹ்ருத்புண்டரீகாந்தரஸந்நிவிஷ்டம் ஸ்வதேஜஸா வ்யாப்த நபோவகாசம் |
அதீந்த்ரியம் ஸூக்ஷ்மம
நந்தமாத்யம் த்யாயேத்பராநந்தமயம் மஹேசம் ||௫||
த்யாநாவதூதா-கிலகர்மபந்த: சிரம் சிதாநந்த நிமக்நசேதா: |
ஷடக்ஷரந்யாஸ ஸமாஹிதாத்மா சைவேந குர்யாத் கவசேந ரக்ஷாம் ||௬||
மாம் பாது தேவோகிலதேவதாத்மா ஸம்ஸாரகூபே பதிதம் கபீரே |
தந்நாம திவ்யம் வரமந்த்ரமூலம் துநோது மே ஸர்வமகம் ஹ்ருதிஸ்தம் || ௭||
ஸர்வத்ர மாம் ரக்ஷது விச்வமூர்திர் ஜ்யோதிர்மயாநந்த கநஸ்சிதாத்மா |
அணோரணீயாநுருசக்திரேக: ஸ ஈச்வர: பாது பயாதசேஷாத் ||௮||
யோ பூஸ்வரூபேண பிபர்தி விச்வம் பாயாத் ஸபூமே: கிரீசோ&ஷ்டமூர்த்தி: |
யோபாம் ஸ்வரூபேண ந்ருணாம் கரோதி ஸஞ்ஜீவனம் ஸோ&வது மாம் ஜலேப்ய: ||௯||
கல்பாவஸாநே புவநாநி தக்த்வா ஸர்வாணி யோ ந்ருத்யதி பூரிலீல: |
ஸகாலருத்ரோ அவதுமாம் தவாக்னே: வாத்யாதிபீதேரகிலாச்ச தாபாத் ||௧0||
ப்ரதீப்த வித்யுத்கநகாவபாஸோ வித்யாவராபீதி குடாரபாணி: |
சதுர்முகஸ்தத் புருஷஸ்த்ரிநேத்ர: ப்ராச்யாம் ஸ்திதம் ரக்ஷது மாமஜஸ்ரம் ||௧௧||
குடாரகேடாங்குச பாச சூல கபாலடக்காக்ஷ குணாந்ததான: |
சதுர்முகோ நீலருசிஸ் த்ரிநேத்ர: பாயாதகோரோ திசி தக்ஷிணஸ்யாம் ||௧௨||
குந்தேந்து சங்க ஸ்படிகாவபாஸோ வேதாக்ஷமாலா வரதாபயாங்க: |
த்ர்யக்ஷ: சதுர்வக்த்ர உருப்ரபாவ: ஸத்யோதிஜாதோ அவதுமாம் ப்ரதீச்யாம் ||௧௩||
வராக்ஷமாலா பயடங்கஹஸ்த: ஸரோஜ கிஞ்ஜல்க ஸமாநவர்ண: |
த்ரிலோசநஸ்: சாருசதுர்முகோமாம் பாயாதுதீச்யாம் திசி வாமதேவ: ||௧௪||
வேதாபயேஷ்டாங்குச பாசடங்க கபாலடக்காக்ஷர சூலபாணி: |
ஸிதத்யுதி: பஞ்சமுகோவதான் மாம் ஈசாந ஊர்த்வம் பரமப்ரகாச: ||௧௫||
மூர்தாநமவ்யாந் மம சந்த்ரமௌலி: பாலம் மமாவ்யாதத பாலநேத்ர: |
நேத்ரே மமாவ்யாத் பகநேத்ரஹாரீ நாஸாம் ஸதா ரக்ஷது விச்வநாத: ||௧௬||
பாயாத் ச்ருதீமே ச்ருதிகீதகீர்த்தி: கபோலமவ்யாத் ஸததம் கபாலீ |
வக்த்ரம் ஸதா ரக்ஷது பஞ்சவக்த்ரோ ஜிஹ்வாம் ஸதா ரக்ஷது வேதஜிஹ்வ: ||௧௭||
கண்டம் கிரீசோவது நீலகண்ட: பாணித்வயம் பாது பிநாகபாணி: |
தோர் மூலமவ்யாந் மம தர்மபாஹு: வக்ஷ:ஸ்தலம் தக்ஷமகாந்தகோவ்யாத் ||௧௮||
மமோதரம் பாது கிரீந்த்ரதன்வா மத்யம் மமாவ்யாத் மதநாந்தகாரீ |
ஹேரம்பதாதோ மம பாது நாபிம் பாயாத்கடிம் தூர்ஜடிரீச்வரோமே || ௧௯||
ஊருத்வயம் பாது குபேரமித்ரோ ஜாநுத்வயம் மே ஜகதீச்வரோ&வ்யாத் |
ஜங்காயுகம் புங்கவகேது ரவ்யாத் பாதௌ மமாவ்யாத் ஸுரவந்த்யபாத: ||௨0||
மஹேச்வர: பாது திநாதியாமே மாம் மத்யயாமேவது வாமதேவ: |
த்ரிலோசந: பாது த்ருதீயயாமே வ்ருஷத்வஜ: பாது திநாந்த்யயாமே ||௨௧||
பாயாந்நிசாதௌ சசிசேகரோமாம் கங்காதரோ ரக்ஷது மாம் நிசீதே |
கௌரீபதி: பாது நிஸாவஸாநே ம்ருத்யுஞ்ஜயோ ரக்ஷது ஸர்வகாலம் || ௨௨||
அந்த:ஸ்திதம் ரக்ஷது சங்கரோமாம் ஸ்தாணு: ஸதா பாது பஹி:ஸ்திதம் மாம் |
ததந்தரே பாது பதி: பசூநாம் ஸதாசிவோ ரக்ஷது மாம் ஸமந்தாத் ||௨௩||
திஷ்டந்த மவ்யாத் புவநைகநாத: பாயாத் வ்ரஜந்தம் ப்ரமதாதிநாத: |
வேதாந்த வேத்யோ&வது மாம் நிஷண்ணம் மாமவ்யய: பாது சிவ: சயாநம் ||௨௪||
மார்கேஷு மாம் ரக்ஷது நீலகண்ட: சைலாதி துர்கேஷு புரத்ரயாரி: |
அரண்யவாஸாதி மஹாப்ரவாஸே பாயாந் ம்ருகவ்யாத உதாரசக்தி: ||௨௫||
கல்பாந்தகாலோக்ர படுப்ரகோப ஸ்புடாட்டஹாஸோச்சலிதாண்டகோச: |
கோராரிஸே நார்ணவ துர்நிவார மஹாபயாத் ரக்ஷது வீரபத்ர: ||௨௬||
பத்யச்வ மாதங்க கடாவரூதினீ ஸஹஸ்ர லக்ஷாயுத கோடிபீஷணம் |
அக்ஷௌஹிணீ நாம் சதமாததாயிநாம் சிந்த்யாந் ம்ருடோ கோரகுடார தாரயா ||௨௭||
நிஹந்து தஸ்யூன் ப்ரளயாநலார்ச்சி: ஜ்வலத்ரிசூலம் த்ரிபுராந்தகஸ்ய |
சார்தூல ஸிம்ஹர்க்ஷ வ்ருகாதி ஹிம்ஸ்ரான் ஸந்த்ராஸயத் வீசதநு: பிநாக: ||௨௮||
து:ஸ்வப்ந துஸ்சகுன துர்கதி தௌர்மனஸ்ய துர்பிக்ஷ துர்வ்யஸந து:ஸ்ஸஹ துர்யசாம்ஸி|
உத்பாத தாப விஷபீதி மஸத்க்ர ஹார்த்திம் வ்யாதீம்ஸ்ச நாசயது மே ஜகதாமதீச: ||௨௯||
ஓம் நமோ பகவதே ஸதாசிவாய ஸகலதத்வாத்மகாய ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபாய
ஸர்வயந்த்ராதிஷ்டிதாய ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபாய ஸர்வதத்வவிதூராய
ப்ரஹ்மருத்ராவதாரிணே நீலகண்டாய பார்வதீமனோஹரப்ரியாய
ஸோமஸூர்யாக்னிலோசனாய பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய மஹாமணிமுகுடதாரணாய
மாணிக்யபூஷணாய ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிப்ரளயகாலரௌத்ராவதாராய தக்ஷாத்வரத்வம்ஸகாய
மஹாகாலமேதனாய மூலாதாரைகநிலயாய தத்வாதீதாய கங்காதராய ஸர்வதேவாதிதேவாய
ஷடாஸ்ரயாய வேதாந்தஸாராய த்ரிவர்கஸாதநாயா அனந்தகோடி ப்ரஹ்மாண்டநாயகாயாநந்த
வாஸுகி தக்ஷ ககார்கோடக சங்க குலிக பத்ம மஹாபத்மேத்யஷ்ட மஹாநாககுலபூஷணாய
ப்ரணவஸ்வரூபாய சிதாகாசாயா ஆகாசதிக்ஸ்வரூபாய க்ரஹநக்ஷத்ரமாலிநே ஸகலாய களங்கரஹிதாய
ஸகலலோகைககர்த்ரே ஸகலலோகைகபர்த்ரே ஸகலலோகைக ஸம்ஹர்த்ரே ஸகலலோகைககுரவே
ஸகலலோகைகஸாக்ஷிணே ஸகலநிகமகுஹ்யாய ஸகலவேதாந்தபாரகாய ஸகலலோகைகவரப்ரதாய
ஸகலலோகைகசங்கராய சசாங்கசேகராய சாச்வதநிஜாவாஸாய நிராபாஸாய நிராமயாய நிர்மலாய
நிர்லோபாய நிர்மதாய நிச்சிந்தாய நிரஹங்காராய நிரங்குசாய நிஷ்களங்காய நிர்குணாய நிஷ்காமாய
நிருபப்லவாய நிரவத்யாய நிரந்தராய நிஷ்காரணாய நிராதங்காய நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நி:ஸங்காய நிர்த்வந்த்வாய
நிராதாராய நிராகாராய நிஷ்க்ரோதாய நிர்மலாய நிஷ்பாபாய நிர்பயாய நிர்விகல்பாய நிர்பேதாய நிஷ்க்ரியாய
நிஸ்தூலாய நி:ஸம்சயாய நிரஞ்ஜநாய நிருபமவிபவாய நித்யசுத்தபுத்தபரிபூர்ணஸச்சிதானந்தாத்வயாய
பரமசாந்தஸ்வரூபாய தேஜோரூபாய தேஜோமயாய ஜய ஜய ருத்ர மஹாரௌத்ர பத்ராவதார மஹாபைரவ
காலபைரவ கல்பாந்தபைரவ கபாலமாலாதர கட்வாங்ககங்க சர்ம பாசாங்குச டமருக சூலசாப பாணகதாசக்தி
பிண்டி பால தோமர முஸல முத்கர பாச பரிக புசும்டீ சதக்னீ சகாக்ராயுத பீஷணகர ஸஹஸ்ரமுக
தம்ஷ்ட்ராகராளவதன விகடாட்டஹாஸ விஸ்பாரித ப்ரஹ்மாண்டமண்டல நாகேந்த்ரகுண்டல நாகேந்த்ரஹார
நாகேந்த்ரவலய நாகேந்த்ரசர்மதர ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ரியம்பக த்ரிபுராந்தக விச்வரூப விரூபாக்ஷ விச்வேச்வர
வ்ருஷபாவாஹந விஷவிபூஷண விச்வதோமுக ஸர்வதோமுக ரக்ஷ ரக்ஷமாம் ஜ்வல ஜ்வல மஹாம்ருத்யும்
அபம்ருத்யுபயம் நாசய நாசய சோரபயமுத்ஸாதயோத்ஸாதய விஷஸர்பபயம் சமய சமய சோராந்மாரய மாரய
மம சத்ரூன் உச்சாடயோச்சாடய த்ரிசூலேந விதாரய விதாரய குடாரேண பிந்தி பிந்தி கட்கேந சிந்தி சிந்தி
கட்வாங்கேன வ்யபோதய வ்யபோதய முஸலேந நிஷ்பேஷய நிஷ்பேஷய பாணை: ஸந்தாடய ஸந்தாடய
ரக்ஷாம்ஸி பீஷய பீஷய சேஷபூதாநி வித்ராவய வித்ராவய கூஷ்மாண்டவேதாள மாரீசப்ரம்ஹராக்ஷஸகணான்
ஸந்த்ராஸய ஸந்த்ராஸய மமாபயம் குரு குரு வித்ரஸ்தம் மாமாம் ஆஸ்வாஸயா ஆஸ்வாஸய நரக மஹாபயான்
மாமுத்தாரயோத்தாரய அம்ருதகடாக்ஶ வீக்ஶணேன ஸஞ்ஜீவய ஸஞ்ஜீவய க்ஷுத்ருட்ப்யாம் மாமாப்யாயயாப்யாயய
து:காதுரம் மாமானந்தயானந்தய சிவகவசேன மாமாச்சாதயாச்சாதய ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்பக ஸதாசிவ நமஸ்தே நமஸ்தே |
ரிஷப உவாச ||
இத்யேதத்கவசம் சைவம் வரதம் வ்யாஹ்ருதம் மயா |
ஸர்வபாதா ப்ரசமனம் ரஹஸ்யம் ஸர்வதேஹிநாம் || ௩0||
ய: ஸதா தாரயேந்மர்த்ய: சைவம் கவசமுத்தமம்|
ந தஸ்ய ஜாயதே க்வாபி பயம் சம்போ ரனுக்ரஹாத் ||௩௧||
க்ஷீணாயு: ப்ராப்த ம்ருத்யுர்வா மஹாரோகஹதோ&பி வா |
ஸத்ய: ஸுகமவாப்நோதி தீர்காமாயுஸ்ச விந்ததி || ௩௨||
ஸர்வதாரித்ய சமநம் ஸௌமங்கல்யவர்தனம் |
யோ தத்தே கவசம் சைவம் ஸ தேவைரபி பூஜ்யதே || ௩௩||
மஹா பாதக ஸங்காதை: முச்யதே சோபபாதகை: |
தேஹாந்தே முக்தி மாப்நோதி சிவ வர்மானு பாவத: ||௩௪||
த்வமபி ச்ரத்தயா வத்ஸ சைவம் கவசமுத்தமம் |
தாரயஸ்வ மயா தத்தம் ஸத்ய: ச்ரேயோ ஹ்யவாப்ஸ்யஸி || ௩௫||
ஸூத உவாச ||
இத்யுக்த்வா ரிஷபோ யோகீ தஸ்மை பார்திவஸூநவே |
ததௌ சங்கம் மஹாராவம் கட்கஞ்சாரிநிஷூதனம் ||௩௬||
புநச்ச பஸ்ம ஸம்மந்த்ர்ய ததங்கம் பரிதோ&ஸ்ப்ருசத் |
கஜாநாம் ஷட்ஸஹஸ்ரஸ்ய த்ரிகுணஸ்ய பலம் ததௌ ||௩௭||
பஸ்ம ப்ரபாவாத் ஸம்ப்ராப்த பலைஸ்வர்ய த்ருதிஸ்ம்ருதி: |
ஸ ராஜபுத்ர: சுசுபே சரதர்க இவ ஸ்ரியா||௩௮||
தமாஹ ப்ராஞ்ஜலிம் பூய: ஸ யோகீ ந்ருபநந்தனம் |
ஏஷ கட்கோ மயா தத்தஸ்தபோ மந்த்ராநுபாவித: ||௩௯||
சிததாரமிமம் கட்கம் யஸ்மை தர்சயஸே ஸ்புடம் |
ஸ ஸத்யோ ம்ரியதே சத்ரு: ஸாக்ஷான் ம்ருத்யுரபி ஸ்வயம் ||௪0||
அஸ்ய சங்கஸ்ய நிர்ஹாதம் யே ச்ரூண்வந்தி தவாஹிதா: |
தே மூர்ச்சிதா: பதிஷ்யந்தி ந்யஸ்தசஸ்த்ரா விசேதநா: ||௪௧||
கட்கசங்காவிமௌ திவ்யௌ பரமந்ய விநாசிநௌ |
ஆத்மஸைந்ய ஸ்வபக்ஷாணாம் சௌர்யதேஜோவிவர்தநௌ ||௪௨||
ஏதயோச்ச ப்ரபாவேண சைவேந கவசேந ச |
த்விஷட்ஸஹஸ்ரநாகாநாம் பலேந மஹதாபி ச || ௪௩||
பஸ்ம தாரண ஸாமர்த்வாச்சத்ருஸைந்யம் விஜேஷ்யஸி |
ப்ராப்த ஸிம்ஹாஸநம் பித்ர்யம் கோப்தாஸி ப்ருதிவீமிமாம் ||௪௪||
இதி பத்ராயுஷம் ஸம்யகநுசாஸ்ய ஸமாத்ருகம் |
தாப்யாம் ஸம்பூஜித: ஸோத யோகீ ஸ்வைரகதிர்யயௌ ||௪௫||
இதி ஸ்ரீஸ்கந்தபுராணே ப்ரஹ்மோத்தர
கண்டே சிவகவசஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||