ஸ்ரீ காளியம்மன் கவசம்

376

இடையூறு போவதற்கே இன்முகத்துக் காளியம்மா
எழுஎட்டுத் திதிவந்து எங்களையே காத்திடுவாய்
கடைபோட்ட மந்திரத்தார் கன்மனத்து ஓதலினால்
உடைபட்டுப் போகாமல் எம்கதியைக் காத்திடுவாய் 5